دستگاه های CNC سوراخزن

سوراخزن چند مهوره ZENITH

شاسی مستحکم دستگاه دقت و کیفیت تولید را ضمانت می نماید و بواسطه تنوع در تعداد هدهای سوراخکاری(تا 18 هد عمودی و افقی) و موقعیت استقرار آنها، سوراخزنی کاملا منعطف تولید است.

CNC سوراخزنی UNIFLEX

مجهز به دو هد قرینه سوراخکاری که در یک محور واقع شده اند. دستگاه توانایی کار بر روی هر 6 وجه قطعه، تغذیه همزمان 2 قطعه و اجرای دو برنامه سوراخکاری کاملا متفاوت بر روی هریک از قطعات را دارا است.

http://www.nahalmachine.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-cnc-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d8%b2%d9%86/cnc-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d8%b2%d9%86%db%8c-cyflex-s/

CNC سوراخزن با قابلیت سوراخزنی، فرزکاری و شیار زنی قطعه کار بدون نیاز به انجام تنظیمات توسط اپراتور در زمان تغییر ابعاد قطعه کار یا تعویض نقشه های سوراخکاری می باشد.